Електронні підручники
зі спеціальності 073 "Менеджмент" за освітньо-професійною програмою "Організація виробництва"

Українська мова (за професійним спрямуванням)

Шевчук С.В. Українська мова за професійним спрямуванням. / С.В. Шевчук., І.В. Клименко. – К.: Алерта, 2011. – 696 с. –  Режим

Українська мова за професійним спрямуванням [Електронний ресурс] : навчальний посібник для студентів технічних спеціальностей освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» / НТУУ «КПІ» ; уклад. Ю. Л. Бондаренко.  – Київ : НТУУ «КПІ», 2014. – 152 с. Доступ

Семеног О.М. Культура наукової української мови./ О.М. Семеног.– К.: Академія, 2010. – 216 с.

Практикум з української мови за професійним спрямуванням [Електронний ресурс] : збірник вправ і завдань для самостійної роботи студентів технічних спеціальностей освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» / НТУУ «КПІ» ; М. М. Кобець, С. М. Терьохіна. – Київ : НТУУ «КПІ», 2014. – 61 с

Економіка підприємства

Бойчик, І. М. Економіка підприємства [Електронний ресурс] : опор. консп. лекцій / І. М. Бойчик. – Тернопіль : ТНЕУ, 2011. – 120 с.

Економіка підприємства - Іванілов О.С.

Економіка підприємства /О.О. Гетьман, В.М. Шаповал – К.: ЦУЛ, 2010.

Економіка підприємства /В.І .Гринчуцький  Е. Т. Карапетян, Б. В. Погріщук. – К.: Центр учбової літератури, 2010. — 304 с.

Економіка підприємства: навч. посібник /В.В. Величко – Х.: ХНАМГ, 2010. — 169 с.

Ковальчук І.В. Економіка підприємства: Навч. посіб. - К.: Знання, 2008. - 679 с.   15 тем

 

Фінанси підприємства

Захарченко В. І. Економіка підприємства : навч. посіб. / В. І. Захарченко. – К. : Ліра-К, 2014. – 300 с.

Кулішов В. В. Економіка підприємства: теорія і практикум : навч. посіб. / В. В. Кулішов. – Львів: Магнолія 2006, 2014. – 208 с.

Кулішов В. В. Економічний довідник підприємця : навч. посіб. / В. В. Кулішов. – К. : Ліра-К, 2013. – 162 с.

Мельнік Л. Г. Економіка підприємства : навч. посіб. / Л. Г. Мельник. – К.: Ліра-К, 2015. – 876 с.

Маркетинг

Бородкіна Н.О. Маркетинг: Навч. посібник. - К.: Кондор, 2005. - 360 с.

Длігач А. О. Маркетингова цінова політика: світовий досвід, вітчизняна практика: Навчальний посібник. - К.: ВД «Професіонал», 2006. - 304 с.

Каніщенко О. Л. Міжнародний маркетинг: Теорія і господарські ситуації: Навч. посіб. - 2-ге вид., переробл. - К.: ІВЦ "Видавництво «Політехніка»", 2004 - 152с.

Полторак В.А. Маркетингові дослідження: Навчальний посібник. - Київ: Центр навчальної літератури, 2003. - 387 с.

Шканова О. М. Маркетингова товарна політика: Навч. посіб. - 2-ге вид., стереотип. - К.: МАУП, 2003 - 160 с.

Чухрай Н., Патора Р. Товарна інноваційна політика: управління інноваціями на підприємстві: Підручник. - К.: КОНДОР, 2006. - 398 с.

Ткаченко Л.В. Маркетинг послуг: Підручник. - Київ: Центр навчальної літератури, 2003. - 192 с.

Основы маркетинга - Блайт Дж. Бібліотека українських підручників

Маркетинг: принципи і функції: Навч. посібник для вищих навч. закладів. - 3-є вид., перероб. і доп. / За ред. О. М. Азарян. - Харків: Студцентр, 2012. - 320 с.

Менеджмент

Кузьмін О.Є., Мельник О.Г. Основи менеджменту К.: Академвидав, 2007.

Семенов А. К., Набоков В. І.. Основи менеджменту: Підручник. - 5-е вид., Перераб. і доп. - М.: Видавничо-торгова корпорація «Дашков і К °». - 556 с. , 2008

Основи менеджменту підручник Федоренко В.Г., Діденко О.М., Бондаренко Є.В., Іткін О.Ф. та ін. / За заг.ред. Федоренка В.Г., 2007 420 cтр.

Орлов А.И. Менеджмент Учебник. М.: Издательство "Изумруд", 2003.

Василенко В.А. Теорія і практика розробки управлінських рішень: Навчальний посібник. - Київ: ЦУЛ, 2002.

Пушкар P.M., Тарнавська Н.П. Менеджмент: теорія та практика. Підручник. - 3-тє вид., перероб. і доп. - Тернопіль: Карт-бланш, 2005. - 486 с

Технологія галузі

Загальна хімічна технологія: Промислові хіміко-технологічні процеси Іванов С. В., Борсук С. П., Манчук Н. М., К.:  НАУ- друк,  2010, с. 141.

Загальна хімічна технологія: Підручник / В.Т. Яворський, Т.В. Перекупко, З.О. Знак, Л.В. Савчук, - Львів: Видавництво національного університету «Львівська політехніка», 2005.-552 с.

Охорона праці в галузі

Крюковська О.А., Левчук К.О. Охорона праці в галузі (для хімічних спеціальностей) під редакцією к.т.н., доцента Толока А.О.: Навч. посібник. –2011. – 230 с.

Основи охорони праці

Гандзюк М.П., Желібо Є.П., Халімовський М.О. Основи охорони праці: Підручник. 5-е вид. / За ред. М.П. Гандзюка. - К.: Каравела, 2011. - 384 с.

Безпека життєдіяльності

О. І. Запорожець, в. М. Заплатинський, Б.Д. Халмурадов, В. І. Применко, В.О. Михайлюк, Т.Я. Коніцула Безпека життєдіяльності. Підручник. – Київ: НАУ. 2011. – 482 с.

Вища математика

Лавренчук В.П., Настасієв П.П., Вища математика. Загальний курс. Частина 1.  Навчальний посібник. – Чернівці: Книги – ХХІ, 2010. – 319 с.

Лавренчук В.П., Настасієв П.П., Вища математика. Загальний курс. Частина 2. Навчальний посібник. – Чернівці: Книги – ХХІ, 2010. – 556 с.

Економічна теорія

Основи економічної теорії:Навч.посібник.-К.:Видавництво Ліра-К, 2014.-240с.

Основи економічної теорії. Методичний посібник для практичних завдань. Палехова В.А., Ципліцька О.О.

 Організація виробництва

Гиль О. О. Економіка та організація діяльності об’єднань підприємств : навч. посіб. / О. О. Гиль. – К. : Ліра-К, 2015. – 248 с.

Грибик І. І. Економіка та управління підприємством: теорія і практика : навч. посіб. / І. І. Грибик. – К. : Ліра-К, 2014. – 428 с.

Єгорова І. Г. Економіка та організація діяльності об'єднань підприємств : навч. посіб. / І. Г. Єгорова. – К. : Ліра-К, 2014. – 336 с.

Мороз В. С. Організація виробництва : навч. посіб. / В. С. Мороз, А. С. Тельнов. – К. : Ліра

Непочатенко О. О. Фінанси підприємств : підручник / О. О. Непочатенко. – К. : ЦУЛ, 2013. – 504 с.

Розміщення продуктивних сил та регіональна економіка

Дадашев Б. А. Регіональна економіка : навч. посіб. / Б. А. Дадашев. – К. : Ліра-К, 2014. – 202 с.

Джаман М. О. Теорія економіки регіонів : навч. посіб. / М. О. Джаман. – К. : Ліра-К, 2014. – 384 с.

Регіональна економіка [Текст] : підручник / за ред. Є. П. Качана. – Тернопіль : ТНЕУ, 2008. – 800 с.

РОЗМІЩЕННЯ ПРОДУКТИВНИХ СИЛ УКРАЇНИ (С.І. ДОРОГУНЦОВ ТА ІН.)  2000

В.Л.Тодісійчук. Регіональна економіка. Підручник, Вінниця, 2008

Регіональна економіка:Підручник.-К.: "ВД-Професіонал", 2007-528с.

Семенов, Регіональна економіка:Навчальний посібник.-Київ, МП "Леся", 2008-595с.

Лишеленко В. І. Регіональна економіка. Підручник для студ. вищ.навч. закл. / Лишеленко В. І.  — К.: Центр учбової літератури, 2009. — 384 с. 

Іщук С.І.  Регіональна економіка: Теорія. Методи. Практика: підручник / С.І. Іщук, О.В. Гладкий; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. — К. : Знання, 2013. — 447 с.

Фащевський М.І. Регіональна економіка: тексти лекцій / [O.B. Ольшанська, М.І. Фащевський, І.В. Білоконь та ін.]; за заг. ред. М.І. Фащевського, О.В. Ольшанської. — К.: КНЕУ, 2009. — 328 с.

Економічний аналіз

Економічний аналіз: Навч. посібник / М. А. Болюх, В. З. Бурчевський, М. І. Горбаток та ін.; За ред. акад. НАНУ, проф. М. Г. Чумаченка. — Вид. 2-ге, перероб. і доп. — К.: КНЕУ, 2003. — 556 с.

Економічний аналіз - Грабовецький Б.Є.

Економічний аналіз - Навчальний посібник (Черниш С. С.)

Нормування праці

Акулов М.Г., Драбаніч А.В., Євась Т.В. та ін. Економіка праці та соціально-трудові відносини: Навч. посіб. – К.: ЦУЛ, 2012. — 328 с.

Завіновська Г.Т. Економіка праці : Навч. посібник. — К.: КНЕУ, 2003. — 300 с. ISBN 966–574–466–6

Статистика

Мармоза А. Т. Теорія статистики: Підручник. / А.Т. Мармоза – 2-е вид., перероб. та доп. – К.: Центр учбової літератури, 2013. – 592 с.

Опря А. Т. Статистика (модульний варіант з програмованою формою контролю знань). Навч. посіб. – К.: Центр учбової літератури, 2012. – 448 с.

Основи екології

Білявський Г. О. та ін. Основи екології: Підручник / Г. О. Білявський, Р. С. Фурдуй, І. Ю. Костіков. — 2-ге вид. — К.: Либідь, 2009. — 408 с.

Кучерявий В.П. Екологія. – Львів: Світ, 2010 – 500 с: іл.

Царик Т.Є., Файфура В. В. Основи екології. Електронна версія. – Тернопіль, 2009.

Основи інформатики та комп’ютерної техніки

Завадський І.О., Забарна А.П. Microsoft Excel у профільному навчанні. – К.: ВНV, 2011. – 272 с.

Березовський В.С., Потієнко В.О. Основи комп'ютерної графіки. – К.: ВНV, 2011. – 400 с.

Левченко О.М., Коваль І.В. Основи створення комп'ютерних презентацій. – К.: ВНV, 2011. – 368 с.

Пасічник О.Г., Пасічник О.В. Основи веб-дизайну. – К.: ВНV, 2011. – 336 с.

Руденко В.Д. Бази даних в інформаційних системах. – К.: Фенікс, 2010. – 235 с.

Буйницька О. П. Інформаційні технології та технічні засоби навчання.  К.: Центр учбової літератури, 2012. – 240 с.

Матвієнко М.П., Розен В.П., Закладний О.М. Архітектура комп’ютера. – К.: Видавництво Ліра-К, 2013. – 264с.

Дибкова Л.М.     Інформатика і комп’ютерна техніка. – К.: Академвидав, 2011. – 464 с.

Наливайко Н.Я. Інформатика. – К.: Центр учбової літератури, 2011. – 576 с.

Буров Є.В    Комп’ютерні мережі. – К.: Ліра-К, 2010. – 262 с.

Апатова Н.В., Гончарова О.М., Дюлічева  Ю.Ю. Інформатика для економістів. Підручник – К.: Центр учбової літератури, 2011. – 456 с.

Троян С.О. Інформаційні системи. – Умань : ВПЦ «Візаві», 2012. – 125 с.

Основи психології

Павелків, Р. В. Дитяча психологія : навч. посіб. для самостійної роботи студентів / Р. В. Павелків, О. П. Цигипало. – К. : Академвидав, 2011. – 376 с.

Поліщук, В. М. Вікова і педагогічна психологія : навч. посібник для студ. вищ. навч. закладів / В. М. Поліщук. – Суми : Університетська книга, 2010. – 351

 Степанов, О. М. Педагогічна психологія : навч. посібник /О. М. Степанов. – К. : Академвидав, 2011. – 416 с.