СТОП-БУЛІНГ

БЕЗПЕЧНИЙ ІНТЕРНЕТ

НАОДИНЦІ З ПСИХОЛОГОМ

БУДЬТЕ ЗДОРОВІ

СТОП ТЕРОРИЗМ

для ВИКЛАДАЧІВ

ОГОЛОШЕННЯ


ІНТЕРНЕТ-САЙТИ БІБЛІОТЕК ТА ЕЛЕКТРОННИХ БІБЛІОТЕК


БІБЛІОТЕКА

Електронні підручники


Перелік електронних фахових джерел

Назва фахового видання

Електронна адреса

1

Наукова періодика України

nbuv.gov.ua/portal/Chem_Biol/UKhJ/index.html

2

Хімічна промисловість України. Науково-виробничий журнал

nbuv.gov.ua/portal/Chem_Biol/UKhJ/index.html

3

Питання хімії та хімічної технології. Науково-технічний журнал

http://www.nbuv.gov.ua/portal/Chem_Biol/Vchem/index.html

4

Читальня ONLINE Науково-технічної бібліотеки ІФНТУНГ

http://chitalnya.nung.edu.ua/fizichna-ta-koloyidna-himiya.html-0

5

Механіка та машинобудування.Науковий журнал

nbuv.gov.ua/portal/natural/mekhmash/index.html


Перелік навчальної літератури в електронному виді за освітньо-професійною програмою
«Виробництво тугоплавких неметалевих і силікатних матеріалів і виробів»
(натисніть на посилання)


Українська мова (за професійним спрямуванням)

Підручники (скачати з google-диску)

Українська мова за професійним спрямуванням [Електронний ресурс] : навчальний посібник для студентів технічних спеціальностей освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» / НТУУ «КПІ» ; уклад. Ю. Л. Бондаренко.  – Київ : НТУУ «КПІ», 2014. – 152 с. Доступ

Практикум з української мови за професійним спрямуванням [Електронний ресурс] : збірник вправ і завдань для самостійної роботи студентів технічних спеціальностей освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» / НТУУ «КПІ» ; М. М. Кобець, С. М. Терьохіна. – Київ : НТУУ «КПІ», 2014. – 61 с

Економіка підприємства

Бойчик, І. М. Економіка підприємства [Електронний ресурс] : опор. консп. лекцій / І. М. Бойчик. – Тернопіль : ТНЕУ, 2011. – 120 с.

Економіка підприємства - Іванілов О.С.

Економіка підприємства /О.О. Гетьман, В.М. Шаповал – К.: ЦУЛ, 2010.

Економіка підприємства /В.І .Гринчуцький  Е. Т. Карапетян, Б. В. Погріщук. – К.: Центр учбової літератури, 2010. — 304 с.

Економіка підприємства: навч. посібник /В.В. Величко – Х.: ХНАМГ, 2010. — 169 с.

Ковальчук І.В. Економіка підприємства: Навч. посіб. - К.: Знання, 2008. - 679 с.   15 тем

Фінанси підприємства

Кулішов В. В. Економіка підприємства: теорія і практикум : навч. посіб. / В. В. Кулішов. – Львів: Магнолія 2006, 2014. – 208 с.

Кулішов В. В. Економічний довідник підприємця : навч. посіб. / В. В. Кулішов. – К. : Ліра-К, 2013. – 162 с.

Мельнік Л. Г. Економіка підприємства : навч. посіб. / Л. Г. Мельник. – К.: Ліра-К, 2015. – 876 с.

Маркетинг

Бородкіна Н.О. Маркетинг: Навч. посібник. - К.: Кондор, 2005. - 360 с.

Длігач А. О. Маркетингова цінова політика: світовий досвід, вітчизняна практика: Навчальний посібник. - К.: ВД «Професіонал», 2006. - 304 с.

Каніщенко О. Л. Міжнародний маркетинг: Теорія і господарські ситуації: Навч. посіб. - 2-ге вид., переробл. - К.: ІВЦ "Видавництво «Політехніка»", 2004 - 152с.

Полторак В.А. Маркетингові дослідження: Навчальний посібник. - Київ: Центр навчальної літератури, 2003. - 387 с.

Шканова О. М. Маркетингова товарна політика: Навч. посіб. - 2-ге вид., стереотип. - К.: МАУП, 2003 - 160 с.

Чухрай Н., Патора Р. Товарна інноваційна політика: управління інноваціями на підприємстві: Підручник. - К.: КОНДОР, 2006. - 398 с.

Ткаченко Л.В. Маркетинг послуг: Підручник. - Київ: Центр навчальної літератури, 2003. - 192 с.

Маркетинг: принципи і функції: Навч. посібник для вищих навч. закладів. - 3-є вид., перероб. і доп. / За ред. О. М. Азарян. - Харків: Студцентр, 2012. - 320 с.

Менеджмент

Семенов А. К., Набоков В. І.. Основи менеджменту: Підручник. - 5-е вид., Перераб. і доп. - М.: Видавничо-торгова корпорація «Дашков і К °». - 556 с. , 2008

Основи менеджменту підручник Федоренко В.Г., Діденко О.М., Бондаренко Є.В., Іткін О.Ф. та ін. / За заг.ред. Федоренка В.Г., 2007 420 cтр.

Орлов А.И. Менеджмент Учебник. М.: Издательство "Изумруд", 2003.

Василенко В.А. Теорія і практика розробки управлінських рішень: Навчальний посібник. - Київ: ЦУЛ, 2002.

Пушкар P.M., Тарнавська Н.П. Менеджмент: теорія та практика. Підручник. - 3-тє вид., перероб. і доп. - Тернопіль: Карт-бланш, 2005. - 486 с

Технологія галузі

Загальна хімічна технологія: Промислові хіміко-технологічні процеси Іванов С. В., Борсук С. П., Манчук Н. М., К.:  НАУ- друк,  2010, с. 141.

Загальна хімічна технологія: Підручник / В.Т. Яворський, Т.В. Перекупко, З.О. Знак, Л.В. Савчук, - Львів: Видавництво національного університету «Львівська політехніка», 2005.-552 с.

Технічна механіка

Підручники (скачати)

Охорона праці в галузі

Крюковська О.А., Левчук К.О. Охорона праці в галузі (для хімічних спеціальностей) під редакцією к.т.н., доцента Толока А.О.: Навч. посібник. –2011. – 230 с.

Основи охорони праці

Підручники (скачати)

Гандзюк М.П., Желібо Є.П., Халімовський М.О. Основи охорони праці: Підручник. 5-е вид. / За ред. М.П. Гандзюка. - К.: Каравела, 2011. - 384 с.

Безпека життєдіяльності

           Підручник (скачати)

О. І. Запорожець, в. М. Заплатинський, Б.Д. Халмурадов, В. І. Применко, В.О. Михайлюк, Т.Я. Коніцула Безпека життєдіяльності. Підручник. – Київ: НАУ. 2011. – 482 с.

Вища математика

Лавренчук В.П., Настасієв П.П., Вища математика. Загальний курс. Частина 1.  Навчальний посібник. – Чернівці: Книги – ХХІ, 2010. – 319 с.

Лавренчук В.П., Настасієв П.П., Вища математика. Загальний курс. Частина 2. Навчальний посібник. – Чернівці: Книги – ХХІ, 2010. – 556 с.

Економічна теорія

Основи економічної теорії. Методичний посібник для практичних завдань. Палехова В.А., Ципліцька О.О.

 Організація виробництва

Гиль О. О. Економіка та організація діяльності об’єднань підприємств : навч. посіб. / О. О. Гиль. – К. : Ліра-К, 2015. – 248 с.

Розміщення продуктивних сил та регіональна економіка
 

Регіональна економіка [Текст] : підручник / за ред. Є. П. Качана. – Тернопіль : ТНЕУ, 2008. – 800 с.

РОЗМІЩЕННЯ ПРОДУКТИВНИХ СИЛ УКРАЇНИ (С.І. ДОРОГУНЦОВ ТА ІН.)  2000

Регіональна економіка:Підручник.-К.: "ВД-Професіонал", 2007-528с.

Лишеленко В. І. Регіональна економіка. Підручник для студ. вищ.навч. закл. / Лишеленко В. І.  — К.: Центр учбової літератури, 2009. — 384 с. 

Фащевський М.І. Регіональна економіка: тексти лекцій / [O.B. Ольшанська, М.І. Фащевський, І.В. Білоконь та ін.]; за заг. ред. М.І. Фащевського, О.В. Ольшанської. — К.: КНЕУ, 2009. — 328 с.

Економічний аналіз

Економічний аналіз: Навч. посібник / М. А. Болюх, В. З. Бурчевський, М. І. Горбаток та ін.; За ред. акад. НАНУ, проф. М. Г. Чумаченка. — Вид. 2-ге, перероб. і доп. — К.: КНЕУ, 2003. — 556 с.

Нормування праці

Завіновська Г.Т. Економіка праці : Навч. посібник. — К.: КНЕУ, 2003. — 300 с. ISBN 966–574–466–6

Статистика

Опря А. Т. Статистика (модульний варіант з програмованою формою контролю знань). Навч. посіб. – К.: Центр учбової літератури, 2012. – 448 с.

Основи екології

Царик Т.Є., Файфура В. В. Основи екології. Електронна версія. – Тернопіль, 2009.

Основи інформатики та комп’ютерної техніки

Завадський І.О., Забарна А.П. Microsoft Excel у профільному навчанні. – К.: ВНV, 2011. – 272 с.

Березовський В.С., Потієнко В.О. Основи комп'ютерної графіки. – К.: ВНV, 2011. – 400 с.

Пасічник О.Г., Пасічник О.В. Основи веб-дизайну. – К.: ВНV, 2011. – 336 с.

Буров Є.В    Комп’ютерні мережі. – К.: Ліра-К, 2010. – 262 с.

Комп`ютерна техніка та прикладне програмне забезпечення

Підручники (скачати)

Комп`ютерна графіка

Підручники (скачати)

 

Історія України

          Кормич Л.І.   Історія України, К.: Алерта, 2014

Юрій М.Ф. ІсторіяУкраїни, Кондор, 2017

Мельник А.І., ІсторіяУкраїни, Київ: Центр учб. літ., 2013

Лазарович М.В. ІсторіяУкраїни      К.: Знання, 2013. 

Прикладна механіка

Підручники (скачати)

Органічна хімія 

Підручники (скачати)

Аналітична хімія 

Підручники (скачати)

Неорганічна хімія 

Підручники (скачати)

ІНОЗЕМНА МОВА 11 клас
1)Англійська мова (Нерсисян, Піроженко) 11 клас
https://pidruchnyk.com.ua/1356-angl-nersisyan-11-klas.html
2) Англійська мова (Морська) 11 клас
https://pidruchnyk.com.ua/1264-angliyska-morska-11-klas.html
3) Англійська мова (Кучма, Задорожна) 11 клас
https://pidruchnyk.com.ua/1255-angliyska-11-klas-kuchma.html
4)Англійська мова (Карп’юк) 11 клас
https://pidruchnyk.com.ua/454-anglyska-mova-karpyuk-11-klas.html
5) Англійська мова, всі підручники 11 клас
https://lib.imzo.gov.ua/yelektronn-vers-pdruchnikv/11-klas/9-nozemna-mova-anglyska-11-klas/
ПІДРУЧНИКИ З ІНОЗЕМНОЇ МОВИ 10 клас
1)       Англійська мова (Нерсисян, Піроженко) 10 клас
https://pidruchnyk.com.ua/1357-anglmova-nersisyan-10-klas.html
2)       Англійська мова (Кучма, Задорожна) 10 клас
https://pidruchnyk.com.ua/1129-anglyska-mova-10-klas-kuchma-2018.html
3)        Англійська мова (Карпюк) 10 клас
https://pidruchnyk.com.ua/425-anglyska-mova-karpyuk-10-klas.html
 
Термодинаміка та теплотехніка
5) Бордюженко О.М., Шестаков В.Л., Основи термодинаміки, теплотехніка та теплотехнічне обладнання: Інтерактивний комплекс навчально-методичного забезпечення.: Ч1. Технічна термодинаміка. Процеси і апарати для високотемпературної обробки матеріалів. -Рівне, НУВГП, 2008.-224с.

6) Бордюженко О.М., Основи термодинаміки, теплотехніка та теплотехнічне обладнання: Ч2.Процеси сушіння, випалу і плавлення. Теплова обробка виробів з бетону і залізобетону. Навчальний посібник. - Рівне, НУВГП, 2010.-230с.

Загальна електротехніка з основами електроніки

Назар’ян Г.Н., Федіошко Ю.М., Сотнік О.В., Ковальов О.В.

Технічні характеристики та якісні показники електричних двигунів.

X: ТОВ «Планета-прінт», 2016

Клименко Б.В.

Електричні апарати. Електромеханічна апаратура комутації, керування та захисту.

Львів: Видавництво «Новий Світ – 2000 »

Інженерна графіка

Кормановський С.І., Корчевський Б.Б.

Інженерна графіка

Вінниця: ВНТУ, 2011.

Ванжа Г.К., Якушева О.О.

Машинобудівельне креслення

Дніпропетровськ: НГУ, 2011. - 168 с.

Райковська Г.О., Головня В.Д.

Погода у Лисичанську на тиждень